EU:n lähellä päästä sopimukseen AI Act:sta, joka sääntelee tekoälyn myyntiä ja käyttöä

Europealainen unioni (EU) on lähellä päästä yhteisymmärrykseen AI Act -lainsäädännöstä, joka todennäköisesti tulee olemaan yksi laajimmin säätelevistä lainsäädännöistä tekoälyn myynnin ja käytön osalta.

Keskustelut 27 Euroopan unionin jäsenvaltion, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin välillä jatkuvat kolmantena päivänä peräkkäin käänteisten asioiden ratkaisemiseksi lainsäädännössä.

Kun generatiivisen tekoälyn käyttö jatkaa kasvuaan, on tärkeää, että lainsäätäjät nopeuttavat tekoälyn sääntelyprosessia. EU:n päättäjät haluavat saada lain hyväksyttyä ennen EU:n parlamenttivaaleja kesäkuussa 2024.

AI Act ja sen tärkeimmät tavoitteet

AI Actin päätavoitteena on luoda sääntelykehys, joka sääntelee tekoälyn kehittämistä, käyttöönottoa ja käyttöä EU:ssa. Lainsäädäntöä tarvitaan varmistamaan, että tekoäly soveltuu EU:n arvoihin ja standardien mukaiseen toimintaan.

AI Actin tärkeimmät tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Sääntelyteknologia: Lainsäädäntö pyrkii varmistamaan, että tekoälyn käyttöönotto tehdään vastuullisesti ja turvallisesti sekä ihmisiä ja yhteiskuntaa kunnioittaen. Tämä sisältää tekoälyyn liittyvien riskien tunnistamisen ja hallinnan.
  • Markkinoiden avoimuus: AI Act edistää avoimuutta tekoälyn ekosysteemissä ja markkinoilla. Tämä tarkoittaa, että tekoälyn kehittäjien, toimittajien ja käyttäjien on noudatettava tiukempia sääntöjä ja avoimuusvaatimuksia.
  • Yhdenvertaisuus: Lainsäädäntö asettaa periaatteen, jonka mukaan kaikki EU:ssa käytettävä tekoäly on kehitettävä ja käytettävä yhdenvertaisesti ilman syrjintää tai epäoikeudenmukaista kohtelua.
  • Henkilötietojen suoja: Tekoälyn käytön erityisenä haasteena on henkilötietojen suoja. AI Actissa määritellään selkeät säännöt henkilötietojen käsittelystä tekoälyn avulla.

Tekoälylainsäädännön haasteet

AI Actin laatimisessa on ollut useita haasteita ja kiistanalaisia kysymyksiä, jotka on pyritty ratkaisemaan EU:n jäsenvaltioiden, komission ja parlamentin kesken.

Yksi tärkeimmistä kiistanalaisista aiheista on ollut tekoälyn kasvojentunnistusjärjestelmien käyttö. Jotkut jäsenvaltiot ovat ilmaisseet huolensa näiden järjestelmien mahdollisista ihmisoikeusloukkauksista ja syrjinnästä. Siksi AI Actissa on kiinnitetty erityistä huomiota kasvojentunnistusteknologiaan ja sen käyttöön liittyviin eettisiin ja juridisiin kysymyksiin.

Toinen kiistanalainen aihe on ollut lainsäädännön soveltaminen rajat ylittäviin tekoälyjärjestelmiin. AI Actissa pyritään määrittelemään selkeät säännöt ja vastuut tekoälyn käytöstä valtiorajojen yli.

Tiiviit keskustelut jatkuvat

EU:n jäsenvaltiot, komissio ja parlamentti jatkavat tiiviitä keskusteluja AI Actin kiistanalaisten kysymysten ratkaisemiseksi. Tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys lainsäädännöstä ja saada se hyväksyttyä ennen vuotta 2024.

Vaikka AI Act tuo mukanaan tiukempaa sääntelyä ja velvoitteita tekoälyn kehittäjille, toimittajille ja käyttäjille, se myös luo selkeitä puitteita vastuulliselle ja kestävälle tekoälyn käytölle EU:ssa.

EU:n AI Act voi toimia esimerkkinä ja innoittajana myös muille maailman alueille. Tekoälyteknologian kehittyessä on tärkeää, että tekoälyä koskeva lainsäädäntö pysyy mukana ja takaa ihmisten ja yhteiskunnan oikeudet ja turvallisuuden myös tulevaisuudessa.

Leave a Reply